Atelier SMUK / Ann Janssens

Hoe neem ik een ringmaat?

Hoe meet ik de maat van mijn vinger?


Klik op deze link om het uitprintbare hulpmiddel te downloaden.


Atelier SMUK heeft verschillende tools ter beschikking om uw vinger en ringen te meten.  Indien u niet 100% zeker bent van de ringmaat, maak dan een afspraak

Niet alle juwelen die u bestelt, kunnen aangepast worden naar maat.  Ook zijn er uiteraard kosten verbonden aan het aanpassen van reeds gemaakte juwelen.

Hoe draag ik zorg voor

mijn juwelen?


TIP 1: Bescherm je sieraden tegen stoten, krassen en chemicaliën. verwijder ze bij het poetsen, sporten, slapen, klusjes en lichaamsverzorging.


TIP 2: Laat je juweel professioneel nakijken en reinigen. thuis kan je voorzichtig aan de slag met een zachte tandenborstel in een lauw, mild sopje. dep droog met een zachte doek.


TIP 3: Bewaar en vervoer je verfijnde sieraden droog, donker, zacht, afzonderlijk en luchtledig.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze website is eigendom van Atelier SMUK

Contactgegevens: Ann Janssens

Adres maatschappelijk zetel: Wersbeekstraat 22, 3391 Meensel-Kiezegem

Telefoon: 0486 26 80 64

E-mail: info@ateliersmuk.be

Ondernemingsnummer: 0764.602.005

De toezichthoudende autoriteit: VAPH

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

  1. DEFINITIES

 

 In deze voorwaarden wordt verstaan:

de ondernemer/verkoper: Atelier SMUK.

de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer (B2C).

 

 

     2. ALGEMENE BEPALINGEN

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.
Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier SMUK om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


     3. OVEREENKOMST 

 

3.1  Atelier SMUK en de klant bespreken eerst het gevraagde ontwerp en stuk/goed/product(en).  Deze bespreking gaat over in een overeenkomst wanneer er door de klant een beslissing gemaakt wordt om het proces van het verder uitwerken en uitvoeren van het ontwerp/het stuk/de goederen, door Atelier SMUK te laten doorgaan. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de geplaatste vraag en besproken bestelling heeft goedgekeurd en de ondernemer de klant het order heeft laten bevestigen. Dit kan gebeuren via digitale communicatie (zoals mail, berichten enzoverder) en/of offertes/prijsramingen/bestelbonnen/proforma-facturen.

Indien er eerst enkel sprake was van mondelinge communicatie legt Atelier SMUK het besproken gedeelte zo goed mogelijk vast via digitale of papieren communicatie (zoals hierboven opgesomd). Atelier SMUK en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Atelier SMUK gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

3.2  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

3.3  Atelier SMUK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

 

 

     4. RISICO’S

 

4.1  Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten en andere mogelijke kosten. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

 

4.2  Indien grondstoffen door de klant worden geleverd aan Atelier SMUK, maakt de ondernemer een overeenkomst op waarop beschreven staat welke grondstoffen in welke omvang/hoeveelheid/staat/… geleverd zijn.  De klant neemt in acht dat aangeleverde grondstoffen of stukken onderhevig zijn aan mogelijke risico’s en waarde-koersen en dat Atelier SMUK hiervoor niet aansprakelijk is.  De ondernemer gaat met zorg om met uw aangeleverde zaken maar eventuele beschadigingen zijn mogelijk.  Ook zijn de eerste testen die Atelier SMUK uitvoert ivm zuiverheid, karaatgehalte en dergelijke van de aangeleverde goederen van de klant niet bindend. 

 

 

     5. PRODUCTPRIJS 

 

5.1  De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro.

Atelier SMUK is een éénmanszaak, een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW is dus niet toepasselijk.

 

5.2  De koper is de prijs verschuldigd die Atelier SMUK in haar offertes/bestelbonnen/proforma-facturen/facturen heeft medegedeeld.

 

5.3  Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Atelier SMUK worden gecorrigeerd. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

5.4  Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.  Leveringskosten, indien van toepassing, worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten.

 

5.5  Getoonde prijzen op de website zijn vaak geschatte prijzen, indicatief en niet bindend.  De uiteindelijke werkelijke prijs zal door Atelier SMUK doorgegeven worden aan de klant.  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aangezien Atelier SMUK werkt met (edele) metalen en dergelijke, zijn prijzen onderhevig aan internationale koersen, zoals de goud- en zilverkoers.  Bij een bestelling wordt de koers van een bepaalde datum vermeld indien van toepassing.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zolang de ondernemer deze als in werking heeft aangeduid.

 

 

     6. BETALINGEN

 

6.1  De betalingswijze wordt tussen ondernemer en koper vastgelegd.  Voorkeur wordt gegeven aan het overschrijven van bedragen op het IBAN-rekeningnummer dat op de website/factuur gegeven wordt.

Voorschotten worden vastgelegd in een proforma-factuur.

   

6.2  De betaling dient te gebeuren binnen de 2 weken geteld vanaf de datum van ontvangst van de factuur.  Wanneer de overschrijving zichtbaar is op de rekening van de verkoper, zal de bestelling worden geleverd. Zie vervaldatum op het factuur.

 

6.3  In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, volgens de regels van de Belgische wetgeving. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De wanbetalende klant staat nalatigheidsinteresten en aanmaningskosten te wachten.

 

 

     7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1  De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

 

7.2  De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.

 

7.3  Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn,  zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld (indien mogelijk) en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

 

 

     8. LEVERING en TERMIJN

 

8.1  Atelier SMUK doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden, afgesproken met de klant, te respecteren. Atelier SMUK spreekt samen met de klant af hoe het goed en wanneer het wordt geleverd.  De enkele overschrijding van een termijn brengt de verkoper niet in verzuim.

 

8.2  De verkoper neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen door buitenstaanders (zoals bijvoorbeeld koerierdiensten o.a.) die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld.

 

8.3  Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, de verkoper daarvan zo snel mogelijk op hoogte te brengen (zie deel “Gebreken”).  Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@ateliersmuk.be of via telefonisch contact op 0486 26 80 64.

 

8.4  De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

 

 

     9. GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

 

9.1  Krachtens de wet, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument/eerste eigenaar wettelijke rechten. 
De koper is steeds verplicht de geleverde goederen/diensten /producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten zo snel mogelijk aan Atelier SMUK schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden met aankoopbewijs. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

9.2  De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 
Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur, een geldend betaalbewijs of het originele en geldig ingevulde garantiebewijs van de producent en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

 

9.3  Bij het laten vervoeren van uw bestelling, raden wij u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de koper. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper.

 

9.4  De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.

De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Atelier SMUK, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

 

     10. ANNULATIE

 

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) bepaalt dat de koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse juwelen en uurwerken, accessoires, fantasiejuwelen en gerelateerde welke op maat of op aanvraag werden samengesteld. Hangemaakte juwelen op bestelling, aangepaste juwelen opmaat en dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Retourmeldingen moeten gedaan worden aan Atelier SMUK en volgens besproken manier gebeuren.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de koper.

 

 

     11. TOEPASSELIJK RECHT

 

11.1  Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen 30 werkdagen.

 

11.2  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 


     12. KLANTENDIENST


Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Atelier SMUK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 26 80 64., via e-mail op info@ateliersmuk.be of per post op het volgende adres Ann Janssens / Atelier SMUK, Wersbeekstraat 22, 3391 Meensel-Kiezegem

 

 

     13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze webpagina of website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Atelier SMUK  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atelier SMUK of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Atelier SMUK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Atelier SMUK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Atelier SMUK kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Atelier SMUK geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Atelier SMUK kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Atelier SMUK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Privacybeleid
Atelier SMUK verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ann Janssens via info@ateliersmuk.be.

Verwerkingsdoeleinden

Atelier SMUK verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen voor:

- het beantwoorden van vragen via het contactformulier;

- het verzenden van nieuwsbrieven.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Iedere persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ateliersmuk.be.

Direct marketing

Iedere persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Iedere persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.


‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.